30/03/16
admin

Để cài đặt module trong Drupal chúng ta có 3 cách:

 

Cách 1: Cài đặt bằng cách download

Bước 1: Bạn có thể tìm kiếm các module cần thiết tại website http://drupal.org rồi download về máy tính

Bước 2: Bạn cần đăng nhập vào tài khoản quản trị sau đó click vào Modules(1) -> Install new module(2) rồi click Choose file(3)

Bạn chọn module cần cài đặt, ví dụ mình chọn module Administration menu --> click Install(4)

Bước 3: Click Enable newly added modules để quay trở lại danh sách module

Bước 4: Tìm đến module Administration menu --> Click Save Configuration

Giao diện module Administration menu

 

Cách 2: Cài đặt qua link

Bước 1: Thực hiện giống bước 2 cách 1 (bỏ qua bước 1), tại ô Install from a URL bạn pase link module vào đó, ví dụ link module Administration menu là https://ftp.drupal.org/files/projects/admin_menu-7.x-3.x-dev.tar.gz

Bước 2: Click Install rồi làm theo bước 3 và 4 của cách 1.

 

Cách 3: Download và giải nén trực tiếp

Bước 1: Bạn download và giải nén module tại sites/all/modules

Bước 2: Thực hiện tiếp giống bước 4 của cách 1