29/03/16
admin

Khi mới bắt đầu làm quen với Drupal, việc hiểu rõ cấu trúc thư mục Drupal sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận với Drupal hơn, tránh được các lỗi cơ bản không đáng có.

Cấu trúc thư mục Drupal 7

- includes: Thư mục này chứa các hàm chung của hệ thống Drupal, đây là phần quan trọng không nên có bất kỳ thay đổi nào.

- misc: Chứa các tập tin hình ảnh, javascript, css chung của các module hệ thống.

- modules: Chứa các module của nhân drupal, không nên có bất kỳ thay đổi nào trong này.

- profiles: Chứa các profile cài đặt, chúng ta có thể định nghĩa thêm bằng cách thêm các thư mục tương ứng tuy nhiên các profile gốc nên được giữ nguyên.

- Scripts: Chứa các kịch bản được thực thi trên server (máy chủ)

- themes: Chứa các giao diện mặc định sẵn của Drupal, chúng ta không nên có bất kỳ thay đổi gì trong này, nếu muốn thêm themes mới chúng ta có thể đưa vào sites/all/themes

- Sites: Đây là thư mục chúng ta sẽ sử dụng thường xuyên nhất

--sites/all: Chứa các giao diện, modules mở rộng và các libraries(thư viện)

--sites/default: Chứa các file mặc định do hệ thống tạo ra như cache, thumbnail, các tập tin, file... được upload lên.

- Các tệp tin khác ở thư mục gốc (.htaccess, CHANGELOG.txt, COPYRIGHT.txt...) đều khá quan trọng, chúng ta không nên có bất kỳ thay đổi gì nếu chưa hiểu rõ chức năng.